Ogłoszenie z dnia 2014-08-28 - Obiweszczenie

Tytuł Obiweszczenie
Data wydania 2014-08-28
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28 lipca 2014r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu którego występuje ELPROBUD Krzysztof Wiszniewski ul. Szosa Zambrowska 79, 18 – 400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polega na budowie elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV ze złączem kablowym o długości około 570 m, na terenie obejmującym części działek o nr ewidencyjnych:184/1 i 206 w obrębie Rydzewo Pieniążek gm. Radziłów. 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a,  w godz. od 7 30 do  15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

 

W Ó J T  G M I N Y          

 mgr inż. ROBERT ZIEMKIEWICZ
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-04