Ogłoszenie z dnia 2014-08-26 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2014-08-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji infrastruktura drogowa, której przedmiotem jest przebudowa drogi publicznej gminnej polegająca na „Przebudowie drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki”; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym pasy drogowe dróg gminnych oraz grunty rolne, w tym działki o numerach ewidencyjnych: 59, 64, 65, 66 oraz części działek 77/2, 89, 90, 91 i 92, położonym we wsi Szyjki, gm. Radziłów.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r, poz. 647. z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji wydano postanowienia:

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy            
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-27