Ogłoszenie z dnia 2014-08-22 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-08-22
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 1279/2 o pow. 153 m2, położona jest w obrębie ewidencyj nym 0024 Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- BR IVa o pow. 153 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G/ 00019825/0.

Zgodnie z ustaleniami miejsco wego planu zagospo darowania przestrzennego obszaru funkcjo nalnego miej scowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwa łą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., opublikowaną w Dzien niku Urzędowym Woje wództwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165) grunty uzyskały następujące przeznaczenie podstawowe zabu dowa mieszkaniowa jednoro dzinna z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem dzia łalności uciążliwej, uzupełnia jące urządzenia infrastuktury

technicznej;

Roczny czynsz dzierżaw ny wynosi 183,60 zł + Vat wg. stawki 23% wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego i września każdego roku i podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele związane z funkcjonowa- niem budynku gospodarczego znajdującego się na tej działce na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-27