Ogłoszenie z dnia 2014-08-22 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2014-08-22
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca: budowę kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowym; przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasa drogi publicznej i gruntów rolnych, obejmującym części działek w obrębie wsi Rydzewo-Pieniążek o następujących numerach ewidencyjnych: 206 i 184/1.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r, poz. 647) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji wydano postanowienia:

  • Starosty Grajewskiego - Nr .WG.6123.99.2014 z dnia 13 sierpnia 2014r.
  • Marszałka Województwa Podlaskiego - Nr 502/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy       
mgr inż. Robert Ziemkiewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-22