Ogłoszenie z dnia 2014-08-22 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2014-08-22
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 lipca 2014r. na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działające przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polega na modernizacji napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV GPZ Grajewo2-Łękowo odgałęzienie  od miejscowości Borawskie do miejscowości Mścichy dł. 4,6 km,
na terenie obejmującym części działek o nr ewidencyjnych:

Konopki Awissa - 266/8,

Borawskie –Awissa – ½, 6/1, 6/2, 6/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 185/1, 14, 16, 190, 19/1, 79/3, 79/2, 79/4, 79/9, 79/10, 80/3, 80/4, 82/1, 82/2, 83, 203, 95/4, 95/6, 95/8, 95/9, 96/7, 96/8, 96/6, 96/3, 202, 73/5, 73/9, 73/10,73/8, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 204,

Święcienin – 236/3, 236/4, 240, 239, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 251/1, 251/2, 285,

Mścichy- 25/4, 25/1, 24/1, 24/2, 23/4, 23/5, 23/2, 23/1, 23/6, 327, 34/1, 30, 31, 20/19, 20/20, 20/22, 21/2, 333, 91/1, 99/1, 99/2, 328, 99/3, 99/4, 99/5, 99/16, 99/15, 100, 101, 99/12.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a,  w godz. od 7:30 do  15:45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
 

Wójt Gminy          
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-04