Ogłoszenie z dnia 2014-07-30 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-07-30
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 lipca 2014r. na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez Sekretarza Gminy Krystynę Jankowską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej Nr 104154B od drogi powiatowej Nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w miejscowości Szyjki na działkach oznaczonych ewidencyjnie  numerami: 59, 64, 65, 66, oraz na częściach działek  nr 77/2, 89, 90, 91, 92, położonych w obrębie Szyjki.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a,  w godz. od 7:30 do  15:45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej o każdej zmianie  swego adresu, zgodnie z § 2  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W Ó J T    G M I N Y        

 mgr inż. ROBERT ZIEMKIEWICZ

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-04