Ogłoszenie z dnia 2014-06-26 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-06-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz.267)

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 26 czerwca 2014 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: Ing 6220.2.2014.JC podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla obsady 120 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj, 1200 m3, połączonej z przebudową i adaptacją części stodoły na pomieszczenia udojni magazynu mleka i pomieszczenia socjalne, oraz budowie zbiornika na ścieki o poj. 12 m3, garażu i dwóch silosów na kiszonki o poj. 1600 m3 wraz ze zbiornikiem na odcieki z zakiszanej masy o poj. 5 m3 przewidzianego do realizacji na działce nr 39 w miejscowości Brodowo gm. Radziłów w gospodarstwie o docelowej obsadzie 120 DJP zawieszone do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, pokój nr 3a w godzinach 7:00 –15:00.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu na adres Urząd Gminy Radziłów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów, na BIP-ie urzędu oraz na terenie inwestycji w miejscowości Wypychy

WÓJT               

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-26
Data publikacji: 2014-06-26
Data modyfikacji: 2014-06-26
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-07-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-07-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-07-15