Ogłoszenie z dnia 2014-06-04 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-06-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz.267) 

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 4 czerwca 2014 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: Ing 6220.5.2014.JC stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego -obory płytkiej, sciółkowej, wolnostanowisko wej dla odsady 95 DJP (docelowa łączna obsada w gospodarstwie – 102 DJP) wraz z płytą obornikową o pow. 400 m2, zbiornikiem na gnojówkę o poj. 320 m3 oraz zbiornikana nieczystości płynne o poj. 8 m3”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym części działek nr 441/3 i 441/5, położonych we wsi Klimaszewnica gm. Radziłów, oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ) w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, pokój nr 3a w godzinach  7:00 –15:00.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie  można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu na adres Urząd Gminy Radziłów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów, na BIP-ie urzędu oraz na terenie inwestycji w miejscowości Wypychy.

                                                                                                          WÓJT                        

                                                                                              mgr inż. Robert Ziemkiewicz      

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-05
Data publikacji: 2014-06-05
Data modyfikacji: 2014-06-05
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-07-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-07-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-07-09