Ogłoszenie z dnia 2014-05-30 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-05-30
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamia  się

że w dniu 30.05.2014 r. na wniosek Pana Andrzeja Chrzanowskiego, została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i moderni- zacja obory dla krów zasuszonych i młodzieży w gospodarstwie o docelowej obsadzie 150,7 DJP na działce nr 37, stanowiącej własność Wnioskodawcy położonej w obrębie Wypychy, gm. Radziłów.

W myśl § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy przedsięwzięcie zaliczono do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd inwestycja wymagała uzyskania niniejszej decyzji oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  Dla inwestycji orzeczono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Organem właściwym dla w/w postępowania i decyzji jest Wójt Gminy Radziłów.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów  pok. 3a w godz. 7:30-15:45.

Obwieszczenie  niniejsze umieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Radziłów.

 

     W ó j t              

     mgr inż. Robert  Ziemkiewicz
 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-02
Data publikacji: 2014-06-02
Data modyfikacji: 2014-06-02
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-07-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-07-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-07-09