Ogłoszenie z dnia 2014-04-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2014-04-28
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

zawiadamiam,

że w dniu 25 kwietnia 2014 r., po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu którego wystąpiło PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, reprezentowane Jana Iwaniuka Kierownika Departamentu Eksploatacji i Rozwoju, Wydziału Inwestycji, działającego na mocy pełnomocnictwa Nr 86/2013 z dnia 14.03.2013 r., została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Nr Ing.6733.2.2013.2014JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca:
- budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV obejmującej linie napowietrzno-kablowe średniego napięcia SN 15 kV wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej SN 15 kV; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych, obejmującym części działek w następujących obrębach wsi o następujących numerach ewidencyjnych:

- Łoje-Awissa działki o numerach geodezyjnych: 1375, 1374, 1394, 1395, 1400, 1401, 1402, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1434, 1438, 1440,1442, 1444, 1446, 1819/1, 1819/2, 1452, 1454, 1457, 1482, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480. 1483, 1567, 1569,1571, 1522/1, 1568, 1570, 1598, 1599, 1600,

- Czachy, działki o numerach geodezyjnych:67, 66, 65, 64, 63, 53, 52, 50, 49, 47, 46, 54, 55, 39, 38,   34/1, 34/2,

- Racibory, działki o numerach geodezyjnych: 315/15, 315/14, 315/13, 315/12, 315/11, 315/7, 315/3, 315/2, 315/1, 375, 251/2, 251/1,

- Okrasin, działki o numerach geodezyjnych: 179, 178, 177/3, 501, 202, 177/1, 175/1, 175/2, 175/3, 173/2, 173/1,170/7. 170/6, 170/4, 170/3, 170/2, 170/1, 167/2, 167/1, 164, 163/2, 163/1, 190/2, 161/2, 160/4, 501, 160/3, 160/1, 502, 158/1, 154/2, 154/1, 153/1, 151, 150,

- Karwowo, działki o numerach geodezyjnych:472, 474, 477, 475, 473, 441, 390, 389, 388, 387, 386, 384, 368, 367, 349, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 330, 339, 329, 328, 327, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 153, 152, 88, 87, 106, 70, 46, 48, 183, 44, 11, 12, 13, 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.
     

  W Ó J T               
mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-29
Data publikacji: 2014-04-29
Data modyfikacji: 2014-04-29
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-05-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-09