Ogłoszenie z dnia 2014-04-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa
Data wydania 2014-04-25
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2013 .poz. 267 ) w związku z art. 30, 33 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) 

z a w i a d a m i a m,

że został zebrany pełny materiał dowodowy w postępowaniu wszczętym i prowadzonym na wniosek Pana Andrzeja Chrzanowskiego zam. Wypychy 14, 19 – 213 Radziłów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „rozbudowie i modernizacji obory dla krów zasuszonych i młodzieży na działce nr 37 w obrębie Wypychy gm. Radziłów” w gospodarstwie o docelowej obsadzie 150,7DJP.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, wywieszone na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.  

 

 

Wójt Gminy             

mgr inż. Robert Ziemkiewicz
 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-29
Data publikacji: 2014-04-29
Data modyfikacji: 2014-04-29
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-05-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-09