Ogłoszenie z dnia 2014-04-18 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-04-18
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.100 m2 położony w obrębie ewiden cyjnym 0020 Mścichy stano wiący część działki nr 237, sklasyfikowany jako pastwis ko kl. VI i tereny zadrze wione na pastwisku kl. VI o pow. 100 m2 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/ 00019943/3 zgodnie z którym przedmiot dzierża wy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń banko wych.
 

Grunt zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXVIII/189/02 z dnia 30 sierpnia2002r. (opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  Nr 59, poz. 1328) przezna- czony został pod urządzenia infrastruktury technicznej – oczyszczalnię ścieków.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 160,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz- nych do końca lutego
i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy  3 lata z przeznaczeniem na cele rolne

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-23
Data publikacji: 2014-04-23
Data modyfikacji: 2014-04-23
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-05-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-09