Ogłoszenie z dnia 2014-03-24 - Podpisanie umowy partnerskiej

Tytuł Podpisanie umowy partnerskiej
Data wydania 2014-03-24
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Gmina Radziłów uprzejmie informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. została zawarta, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „e-Urząd – dodaj do ulubionych!”, realizowanego w ramach Priorytetu V Poddziałania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stronami umowy partnerskiej są:

1)     Gmina Radziłów (Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów) – Lider Partnerstwa

2)     Gmina Prostki (ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki) – Partner

3)     Miasto Słupsk (Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk) – Partner

4)     Gmina Strzelce Opolskie (Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie)– Partner

5)     Powiat Grodziski (ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski)– Partner

6)     F5 Konsulting Sp. z o.o. (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań) – Partner (wyłoniony w procedurze otwartego naboru partnera w dniu 28 czerwca 2013 r.)

Zakres zadań Lidera Partnerstwa oraz Parterów przedstawia się następująco:

1)     Gmina Radziłów:

-      zarządzanie strategiczne projektem, w tym reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą, koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w projekcie, zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej umowie, wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań, zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Pośredniczącą, koordynację działań Partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów,

-      zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej projektu,

-      pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa,

-      przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Partnerstwa i Partnerów;

-      gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej;

-      informowanie Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu,

-      koordynacja działań na poziomie Lidera Partnerstwa,

-      dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,

-      realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,

-      przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,

-      publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,

-      oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,

-      odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. opracowania i/lub aktualizacji dokumentacji koniecznej do uruchomienia i funkcjonowania Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,

2)     Gmina Prostki:

-      koordynacja działań na poziomie Gminy,

-      dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,

-      realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,

-      przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,

-      publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,

-      oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,

-      odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. opracowania i/lub aktualizacji dokumentacji koniecznej do uruchomienia i funkcjonowania Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,

3)     Miasto Słupsk:

-      koordynacja działań na poziomie Miasta,

-      realizacja kampanii promocyjnej dotyczącej elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Miasto,

-      oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Miasta,

-      utworzenie i uruchomienie formularzy nowych elektronicznych usług publicznych,

-      zakup i instalacja sprzętu i oprogramowania,

-      szkolenia dla pracowników Urzędu,

4)     Gmina Strzelce Opolskie:

-      koordynacja działań na poziomie Gminy,

-      dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,

-      realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,

-      przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,

-      publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,

-      oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,

-      odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. opracowania i/lub aktualizacji dokumentacji koniecznej do uruchomienia i funkcjonowania Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,

5)     Powiat Grodziski:

-      koordynacja działań na poziomie Powiatu,

-      dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Powiat,

-      realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,

-      przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu,

-      publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,

-      oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Powiatu,

-      odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. opracowania i/lub aktualizacji dokumentacji koniecznej do uruchomienia i funkcjonowania Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Starostwa, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,

6)     F5 Konsulting Sp. z o.o.:

-      zarządzanie administracyjne projektem,

-      rozliczenia projektu,

-      monitoring i ewaluacja projektu,

-      zarządzanie dostawami w ramach projektu,

-      przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych, zakup usług wdrożeniowych, sprzętu
i programów dla Lidera Partnerstwa i Partnerów JST: Gminy Prostki, Gminy Strzelce Opolskie i Powiatu Grodziskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-04-08