Ogłoszenie z dnia 2014-03-21 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-03-21
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania


Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15 KV obejmującej linie napowietrzne średniego SN 15kV oraz złącza kablowe SN 15 kV wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej 15kV” na terenie położonym w obrębach:

- Łoje-Awissa działki o numerach geodezyjnych: 1375, 1374, 1394, 1395, 1400, 1401, 1402, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1434, 1438, 1440,1442, 1444, 1446, 1819/1*, 1819/2*, 1452, 1454, 1457, 1482, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480. 1483, 1567, 1569,1571, 1522/1, 1568, 1570, 1598, 1599, 1600,

- Czachy, działki o numerach geodezyjnych:67, 66, 65, 64, 63, 53, 52, 50, 49, 47, 46, 54, 55, 39, 38, 34/1, 34/2,

- Racibory, działki o numerach geodezyjnych: 315/15, 315/14, 315/13, 315/12, 315/11, 315/7, 315/3, 315/2, 315/1, 375, 251/2, 251/1,

- Okrasin, działki o numerach geodezyjnych: 179, 178, 177/3, 501, 202, 177/1, 175/1, 175/2, 175/3, 173/2, 173/1,170/7. 170/6, 170/4, 170/3, 170/2, 170/1, 167/2, 167/1, 164, 163/2, 163/1, 190/2, 161/2, 160/4, 501, 160/3, 160/1, 502, 158/1, 154/2, 154/1, 153/1, 151, 150,

- Karwowo, działki o numerach geodezyjnych:472, 474, 477, 475, 473, 441, 390, 389, 388, 387, 386, 384, 368, 367, 349, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 330, 339, 329, 328, 327, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 153, 152, 88, 87, 106, 70, 46, 48, 183, 44, 11, 12, 13,

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji wydano następujące postanowienia:

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18-400 Łomża – Nr WST II.612.39.2014.RS  z dnia 10 marca 2014 r.;

-Marszałka Województwa Podlaskiego -  Nr WZM.RI/4000/166/2013 z dnia 22 marca 2014 r.;

-Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz- Nr OP-441-14/2335/2014
z dnia 20 marca 2014r.

-Starosty Grajewskiego - Nr WG.6123.31.2014 z dnia 10 marca 2014r.

-Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku - Nr ZS-2120-40/14 z dnia 17 marca 2014r

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi  w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                              mgr inż. Robert Ziemkiewicz.

*działki nr 1819/1 i 1819/2 powstały w wyniku scalenia działek 1448, 1450, 1449, 1451, a następnie podziału mającego na celu zniesienie współwłasności
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-04-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-04-09