Ogłoszenie z dnia 2014-03-19 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-03-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt  8  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz.267)

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 19.03.2014 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: Ing 6220.1.2013. 2014 JC w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa obory dla bydła w systemie wolnostano wiskowym (bezściółkowym) na matach, wraz z niezbędną infrastrukturą – kanałami gnojowicowymi o poj. 330 m3 zaplanowanymi pod istniejącym budynkiem
na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej kolonijnej, obejmującej część działki oznaczonej numerem 37. we wsi Wypychy, gm. Radziłów w gospodarstwie o docelowej obsadzie 150,7 DJP” zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na które nie służy zażalenie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, oraz raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia ) w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, pokój nr 3a w godzinach  700 –1500.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie  można składać w formie pisemnej, ustnie
do protokołu na adres Urząd Gminy Radziłów.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów, na BIP-ie urzędu oraz na terenie inwestycji w miejscowości Wypychy.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz 
 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-24
Data publikacji: 2014-03-24
Data modyfikacji: 2014-03-24
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-04-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-04-07