Ogłoszenie z dnia 2014-02-25 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-02-25
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt oznaczony numerem działki 1146/19 o pow. 987 m2 położony w obrębie ewidencyj nym 0024 Radziłów o uregulo wanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe: RIVb o pow. 477 m2, R V o pow 510 m2

Zgodnie z ustaleniami miejsco- wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjo nalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165) nieruchomość uzyskała przezna czenie: podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i zagrodowa z towarzyszeniem usług dla ludności z wyklucze niem działalności uciążliwej, uzupełniające: urządzenia infra struktury  technicznej.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawne go i wynosi 56,90 + Vat.

Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna czeniem na cele rolnicze

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-02-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-02-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-02-25