Ogłoszenie z dnia 2014-02-18 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-02-18
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „„Przebudowa drogi gminnej nr 162705 B w obrębie Rydzewo Szlacheckie” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 97, 121, 147, 169/2, 179 oraz częściach działek nr 95, 105, 106, 107, 119, 122, 123, 124, 125, 148, 170, 172, 173/2 ) zostało wydane w dniu 17 lutego 2014 r, Postanowienie Ing 6220.1.2014.JC, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         W Ó J T
             mgr inż. Robert Ziemkiewicz

           

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-02-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-02-18