Ogłoszenie z dnia 2014-01-16 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-01-16
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 1243 m2 położony w obrębie ewiden cyjnym 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów sklasyfikowany jako BI, stanowiący część działki nr 104/5 o pow. 6184 m2 o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G /00019912/7 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych z przeznaczeniem na cele związa ne z funkcjonowaniem oczysz czalni ścieków.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXVII/ 112/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łomżyń skiego Nr 11 poz. 76 z 1997 r. Tereny urządzeń odprowa dzania i unieszkodliwiania ścieków.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 124.30 zł. + Vat. Czynsz wno- szony będzie do 20 dnia każdego miesiąca i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-01-27