Ogłoszenie z dnia 2014-01-15 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-01-15
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 2250 m2 położony w obrębie ewiden cyjnym 0012 Kieljany gm. Radziłów oznaczony ewidencyj nie numerem działki 37 sklasyfikowany jako RVI o pow 1702 m2, BRVI o pow. 548 m2 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr 19937 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie czeń bankowych z przeznacze niem na pod uprawy rolne.

Teren nie ma pokrycia miejscowym planem zagospo darowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudo wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 68,63 zł. Czynsz wnoszony będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-01-27