Ogłoszenie z dnia 2013-12-19 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-12-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.   180  m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów stanowiący część działki nr 1123/2 opow. 353 m2 sklasyfikowany jako BI o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr 24289 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, dłu- gów i zabezpieczeń banko- wych z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności biblio teki poza jej tradycyjne funkcje - realizacją projektu ”Remont i wyposażenie pomieszczeń Biblioteki w Radziłowie”

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago- spodarowania przestrzen nego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radzi- łów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) działka 1123/5 uzyskała następu jące przeznaczenie: podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu administracji publicznej i specjalnej oraz obsługi ludnoś- ci; dopuszczalne – usługi z zakresu handlu i gastronomii, z wykluczeniem działalności uciążliwe

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 216,00 zł + Vat. Czynsz wno- szony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podle- gał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-12-30