Ogłoszenie z dnia 2013-12-19 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-12-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.   1  m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0011 Radziłów stanowiący część działki nr 62/1 o pow. 520 m2 sklasyfikowany jako BI o uregulowanym stanie praw nym w KW Nr LM1G/ 0019931/6 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych z przeznaczeniem na ustawienie kontenera na używaną odzież.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego zat- wierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr VII/31/03
z 12 czerwca 2003 r. publiko- waną w Dzienniku Urzędo wym Województwa Podlas kiego Nr 64, poz. 1331 z 30 czerwca 2003 r. uzyskała następujące przeznaczenie: usługi z zakresu obsługi ludności.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 84 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-12-30