Ogłoszenie z dnia 2013-12-05 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2013-12-05
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.r poz. 1235)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 05 grudnia 2013 r. postanowienia w sprawie zawieszenia postępowanie dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15 KV obejmującej linie napowietrzne średniego SN 15kV oraz złącza kablowe SN 15 kV wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej 15kV” na terenie położonym w obrębach:

Łoje-Awissa działki o numerach geodezyjnych: 1375, 1374, 1394, 1395, 1400, 1401, 1402, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1434, 1438, 1440,1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1457, 1482, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480. 1483, 1567, 1569,1571, 1522/1, 1568, 1570, 1598, 1599, 1600,

- Czachy, działki o numerach geodezyjnych:67, 66, 65, 64, 63, 53, 52, 50, 49, 47, 46, 54, 55, 39, 38, 34/1, 34/2,

- Racibory, działki o numerach geodezyjnych: 315/15, 315/14, 315/13, 315/12, 315/11, 315/7, 315/3, 315/2, 315/1, 375, 251/2, 251/1,

- Okrasin, działki o numerach geodezyjnych: 179, 178, 177/3, 501, 202, 177/1, 175/1, 175/2, 175/3, 173/2, 173/1,170/7. 170/6, 170/4, 170/3, 170/2, 170/1, 167/2, 167/1, 164, 163/2, 163/1, 190/2, 161/2, 160/4, 501, 160/3, 160/1, 502, 158/1, 154/2, 154/1, 153/1, 151, 150,

- Karwowo, działki o numerach geodezyjnych:472, 474,477, 475, 473, 441, 390, 389, 388, 387, 386, 384, 368, 367, 349, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 330, 339, 329, 328, 327, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 153, 152, 88, 87, 106, 70, 46, 48, 183, 44, 11, 12, 13, 1.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów w pokoju nr 3a w godzinach od 730 do 1545.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy Radziłów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablice informacyjna sołectw Karwowo, Okrasin. Ostrowik, Racibory, Łoje-Awissa, Czachy 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-06
Data publikacji: 2013-12-06
Data modyfikacji: 2013-12-06
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-12-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-12-09