Ogłoszenie z dnia 2013-12-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-12-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 2 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin gm. Radziłów stano- wiący część działki nr 494
o pow. 2972 m2 sklasyfikowa- ny jako droga o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr 19686 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.

Teren nie został objęty ustaleniami miejscowe go planu zagospodaro- wania przestrzennego gminy Radziłów, zgod nie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego RG. 6733.4.2011 z dnia 10 maja 2011. Wójta Gminy Grajewo dla następującego rodzaju inwestycji: ”Obiekty infrastruktury technicznej ,których przedmiotem jest budowa  liniowej sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  domowymi nie będącej magistralną  w obrębie Mścichy- Okrasin-Ostrowik –Karwowo, oraz sieci wodociągowej  nie będącej magistralną  w obrębie Mścichy Okrasin”.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 100,00 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-12-30