Ogłoszenie z dnia 2013-08-26 - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Tytuł OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
Data wydania 2013-08-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam strony postępowania,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działające przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polega na modernizacji napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV GPZ Grajewo2-Łękowo odgałęzienie  od miejscowości Borawskie do miejscowości Mścichy dł. 4,6 km, na terenie obejmującym części działek o nr ewidencyjnych:

Konopki Awissa -7 i 266/8,

Borawskie –Awissa – ½, 6/1, 6/2, 6/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 185/1, 14, 16, 190, 79/3, 79/2, 79/4, 79/9, 79/10, 80/3, 80/4, 82/1, 82/2, 83, 203, 95/4, 95/6, 95/8, 95/9, 96/7, 96/8, 96/6, 96/3, 202, 73/5, 73/9, 73/10,73/8, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 204,

Święcienin – 236/3, 236/4, 240, 239, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 251/1, 251/2, 285,

Mścichy- 25/4, 25/1, 24/1, 24/2, 23/4, 23/5, 23/2, 23/1, 23/6, 327, 34/1, 30, 31, 20/19, 20/20, 20/22, 21/2, 333, 91/1, 99/1, 99/2, 328, 99/3, 99/4, 99/5, 99/16, 99/15, 100, 101, 99/12.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),  zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji wydano następujące postanowienia:

1)      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18-400 Łomża – Nr WST II.612.153.2013.EM  z dnia 08.08.2013 r.;

2)      Marszałka Województwa Podlaskiego  Nr WZM.RI/4000/598/2013, z dnia 13.08.2013 r.;

3)      Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego  Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz Nr OP-441-40.5242/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron
co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam,
że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi
w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz
 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2013-08-27
Data publikacji: 2013-08-27
Data modyfikacji: 2013-08-27
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-08-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-08-29