Ogłoszenie z dnia 2013-08-08 - OBWIESZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Tytuł OBWIESZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
Data wydania 2013-08-08
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 119, poz. 804 z późn. zm.) podaję do publicznej informację o przyjęciu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości  gminnej Radziłów – „Tereny zabudowy zagrodowej i usług” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/238/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 12 lipca 2013r. pod pozycją Nr 2920.

  Z treścią przyjętych dokumentów oraz uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt. 2  cytowanej powyżej ustawy zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały rozpatrzone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu oraz informacje w jaki sposób zostały uwzględnione wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z wymogami ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  informuję iż dokument został opublikowany  w BIP-ie organu na stronie: bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl, w zakładce uchwały.

Wójt Gminy Radziłów    
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-08-12