Ogłoszenie z dnia 2013-07-25 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2013-07-25
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 lipca 2013r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działające przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polega na modernizacji napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV GPZ Grajewo2-Łękowo odgałęzienie  od miejscowości Borawskie do miejscowości Mścichy dł. 4,6 km,
na terenie obejmującym części działek o nr ewidencyjnych:

Konopki Awissa -7 i 266/8,

Borawskie –Awissa – ½, 6/1, 6/2, 6/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 185/1, 14, 16, 190, 79/3, 79/2, 79/4, 79/9, 79/10, 80/3, 80/4, 82/1, 82/2, 83, 203, 95/4, 95/4, 95/6, 95/8, 95/9, 96/7, 96/8, 96/6, 96/3, 202, 73/5, 73/9, 73/10,73/8, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 204,

Święcienin – 236/3, 236/4, 240, 239, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 251/1, 251/2, 285,

Mścichy- 25/4, 25/1, 24/1, 24/2, 23/4, 23/5, 23/2, 23/1, 23/6, 327, 34/1, 30, 31, 20/19, 20/20, 20/22, 21/2, 333, 91/1, 99/1, 99/2, 328, 99/3, 99/4, 99/5, 99/16, 99/15, 100, 101, 99/12.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a,  w godz. od 7 30 do  15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej o każdej zmianie  swego adresu, zgodnie z § 2  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


W Ó J T               
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-07-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-07-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-07-25