Ogłoszenie z dnia 2013-07-10 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2013-07-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

o pow. 2 924 m2, oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 43/9 położonego w obrębie 0028 Sośnia gm. Radziłów, opisanej w KW LM1G/00019283/8. W skład gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia wchodzą następujące użytki gruntowe:  RV o pow. 42 m2, R VI o pow. 1 452 m2, Ps VI  o pow. 1 430 m2. Grunt zostanie wydzierżawiony na okres 10 lat i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją  o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi  133,26 zł, wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku  podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 12 sierpnia 2013r. o godz. 1145 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U .Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 27,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 6 sierpnia 2013 r. do godz. 14:00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuj co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-07-11

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-07-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-07-11