Ogłoszenie z dnia 2013-05-23 - Zaproszenie na Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów

Tytuł Zaproszenie na Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2013-05-23
Podmiot ogłaszający Przewodniczący Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 31 maja 2013 r. o godz. 10:00 (PIĄTEK) sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) utworzenia Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.
  b) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzegania Gminy Radziłów.
  c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.
  d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości Rydzewo Szlacheckie.
  e) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie.
  f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  g) zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  h) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2013 – 2023.
  i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – Glinki.
  j) rozpatrzenia skargi na Zastępcę Wójta.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.
 8. Interpelacje radnych Rady Gminy i odpowiedzi.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
  Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-05-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-05-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-05-23