Ogłoszenie z dnia 2013-05-10 - Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

Tytuł Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Data wydania 2013-05-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Gmina Radziłów, jako lider inicjatywy zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Konkurs przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.)

Informację o Konkursie umieszczono w dzienniku lokalnym, na stronie internetowej Gminy Radziłów www.radzilow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

I. Cel współpracy partnerskiej 

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przewidziany do ogłoszenia w ramach Poddziałania 5.2.1, Działania 5.2., Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący wsparcia JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

II. Wymagania wobec Partnera

W Konkursie mogą brać udział podmioty, które:

 1. nie są jednostką sektora finansów publicznych,
 2. nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,
 3. nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

III. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

 1. być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w sposób pisemny pod rygorem nieważności,
 2. być sporządzone w języku polskim,
 3. zawierać dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail),
 4. wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie współpracy,
 5. wskazywać na zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 6. zawierać informację o oferowanym wkładzie potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 7. zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 8. zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Gminą Radziłów i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi partnerstwo w trakcie przygotowywania projektu.

IV. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
 3. oświadczenie Partnera zgodnie z załącznikiem nr 1.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie oraz zaopatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/ osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 3. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
  b) oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
  c) deklaracja współpracy potencjalnego Partnera z Gminą Radziłów w przygotowaniu i realizacji projektu,
  d) doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski).
 4. Gmina Radziłów planuje wybrać w naborze jednego Partnera projektu.
 5. Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera.

VI. Gmina Radziłów zastrzega sobie prawo do:

 1. negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
 2. unieważnienia niniejszego Konkursu bez podawania przyczyny,
 3. dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru,
 4. przedłużenie terminu rozstrzygnięcia Konkursu,
 5. zakończenia Konkursu bez wyłonienia Partnera,
 6. unieważnienia wyników Konkursu, w przypadku ogłoszenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji decyzji o nieotwarciu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego wsparcia JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP bądź w przypadku uzyskania negatywnej decyzji o dofinansowaniu dla projektu partnerskiego złożonego w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczący wsparcia JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

VII. Zgłoszenia

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Gminy Radziłów (dziennik podawczy Urzędu Gminy Radziłów), w terminie do dnia 31 maja 2013 roku do godz. 15.45, pod adresem:

  Urząd Gminy Radziłów
  Plac 500-lecia 14
  19-213
  Radziłów

  z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”.
 2. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Gminy Radziłów.
 3. Informacji na temat Konkursu udziela: Łukasz Rutkowski pod numerem telefonu: (86) 273-71-23, fax (86) 273-71-10, e-mail: rutkowski@radzilow.pl w godzinach od 7.30 do 15.45.
 4. Informacja o Konkursie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów, w dzienniku lokalnym oraz na stronie internetowej pod adresem: www.radzilow.pl.

VIII. Procedura odwoławcza

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego Partnera w terminie 14 dni roboczych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania. Odwołanie należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów z dopiskiem: „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera”.
 2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Gminę Radziłów.
 4. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera.

IX. Informacje końcowe

W wyniku rozstrzygniętego Konkursu pomiędzy Gminą Radziłów i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego objętymi wsparciem w ramach projektu a wybranym Partnerem zawarta zostanie umowa partnerska określająca zasady współpracy, zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumencie pn. „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki”.

Gmina Radziłów będzie uczestniczyć w projekcie jako członek porozumienia (Wnioskodawca) od czterech do sześciu JST. Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.

Informacja o wyborze Partnera i zakresie jego zadań zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz działalności pożytku publicznego.  

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-05-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-05-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-05-10