Ogłoszenie z dnia 2013-04-26 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziłów

Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziłów
Data wydania 2013-04-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Ogłoszenie
Wójt Gminy Radziłów
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w miejscowości Radziłów

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona obrębie Radziłów oznaczona ewidencyjnie numerem działki 1146/19 o pow. 987 m2 o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00019825/0 .

Działka od strony południowej przylega do ulicy Słonecznej, a od strony północnej do drogi polnej (gminnej), od strony zachodniej sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a od strony wschodniej z działkami niezabudowanymi, wykorzystywanymi pod uprawy polowe. W najbliższym otoczeniu znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, oraz działki niezabudowane wykorzystywane na cele rolne. Sieci uzbrojenia: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna telefoniczna znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, co umożliwia uzbrojenie terenu. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Obecnie działka wykorzystywana jest jako działka rolna. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następujące przeznaczenie:- podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza działki 36 438,75 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r., o godz. 11:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m w wysokości 4 000, 00 zł., w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z zaznaczeniem numeru nieruchomości, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radziłów BS JedwabneO/Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23.05.2013 r. (Za ostateczny termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków na rachunek Urzędu Gminy Radziłów). W przypadku gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim wymagana jest na przetargu obecność obojga małżonków lub przełożenie Komisji pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do udziału

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualnie kserokopie potwierdzone notarialnie.

Osoba która wygra przetarg jest zobowiązana wpłacić cenę osiągniętą w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający pierwszy przetarg zobowiązany jest w ustalonym terminie przez tut. Urząd do stawienia się w wyznaczonej Kancelarii Notarialnej, celem podpisania aktu kupna – sprzedaży.

W przypadku niestawienia się nabywcy bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie w celu zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego na kupno wylicytowanej nieruchomości ponosi wygrywający przetarg. ( Dodatkowe informacje na temat przetargu pod numerem 086 273 71 19)

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-04-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-04-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-04-27