Ogłoszenie z dnia 2013-04-17 - Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej miejscowości gminnej Radziłów - „ Tereny zabudowy i usług”.

Tytuł Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej miejscowości gminnej Radziłów - „ Tereny zabudowy i usług”.
Data wydania 2013-04-17
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. tj. z 2012 r. poz. 647). oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej miejscowości gminnej Radziłów - „Tereny zabudowy i usług”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 29.04.2013r do 23.05.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, przy ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju 3a w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja b.r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2013 roku.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gminaradzilow1@poczta.onet.pl – opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Radziłów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-04-18

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-04-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-04-18