Ogłoszenie z dnia 2013-04-04 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziłów

Tytuł o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziłów
Data wydania 2013-04-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. tj. z 2012 r. poz. 647). oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziłów, w pełnym zakresie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16.04.2013r. do 07.05.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, przy ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju 3a w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia b.r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz. 14:00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radziłów na adres: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 -213 Radziłów – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja b.r.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gminaradzilow1@poczta.onet.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Radziłów.

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-04-08