Ogłoszenie z dnia 2013-03-14 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-03-14
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Lokal usługowy wraz z przynależnościami (tj. wiatro- łapem, platformą, holem),
o łącznej pow. 456,19 m2 usytuowany na piętrze budynku komunalnego przy ul. Gumiennej na działce
nr 1123/5 w obrębie ewiden cyjnym 0024 Radziłów
z przeznaczeniem na centrum kultury Stan prawny uregulo- wany jest w KW 24289.

Zgodnie z ustaleniami miej- scowego planu zagospodaro wania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzo- nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06
z dnia 27 lipca 2006r., opubliko- waną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) zabudowa usługowa z zakresu administracji publicznej i specjalnej oraz obsługi ludności; opuszczalne – usługi z zakresu handlu i gastro- nomii, z wykluczeniem działal- ności uciążliwej;

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 250,00 zł. brutto. Czynsz wnoszony będzie do 20-tego każdego miesiąca i podle gał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum- pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 10 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-03-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-03-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-03-15