Ogłoszenie z dnia 2013-03-11 - Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego w roku 2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego w roku 2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data wydania 2013-03-11
Podmiot ogłaszający Zakład Komunalny w Radziłowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy, plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 6184, faks 0-86 273 6184.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2013 roku : a) oleju napędowego w ilości - ok. 23 000 l, b) etyliny PB 95 - ok. 2 700 l c) oleju silnikowego LOTOS SEMISYNYNTETYK 4 L - 4 szt., d) Olej TURDUS 20 L - 1 szt., e) Olej TURDUS 15 W/40 5 L - 7 szt., f) Olej LOTOS DIESEL 15W/40 4 L - 2 szt., g) Olej LOTOS SEMISYNTETYK 10W - 40 4 L - 22 szt., h) Olej STIHL 3 - 10 szt., i) Olej BOXOL 26 5l - 2 szt., j) Olej LOTOS 1 L N - 4 szt., k) Olej SILESIA AVIA LUX 1 L - 1 szt. l) Olej Mixol A1S - 2 szt., ł) Olej L-HL -5 litrów - 1 szt., m) Olej 5W40ELF - 4 szt., n) Olej Hipol 6 5 litrów - 4 szt., o) Olej Mobil ATF 220 1 litr - 1 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.21.11.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Usług Rolniczych, ul. Karwowska 19a, 19-213 Radziłów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 148183,50

 • Oferta z najniższą ceną: 148183,50 / Oferta z najwyższą ceną: 148183,50

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki, gdyż w przeprowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzieleniu zamówienia, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie nr 44996-2013 z dnia 01.02.2013 oraz zamówienie nr 55816-2013 z dnia 11.02.2013 r.), nie została złożona żadna oferta na dostawę oleju napędowego, etyliny oraz oleju silnikowego w roku 2013

Metryka strony

Udostępniający: Edyta Duchnowska - Zakład Komunalny w Radziłowie

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-03-11

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-03-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-03-11