Ogłoszenie z dnia 2013-03-06 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2013-03-06
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm)

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 26 lutego.2013 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: Ing 6220.1.2013.JC stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji obory dla krów zasuszonych i młodzieży w gospodarstwie o docelowej obsadzie 150,7DJ na działce nr 37 w obrębie Wypychy gm. Radziłów”, pow. grajewski, woj. podlaskie, oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na które nie służy zażalenie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ) w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, pokój nr 3a w godzinach 7:00 –15:00.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu na adres Urząd Gminy Radziłów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów, na BIP-ie urzędu oraz na terenie inwestycji w miejscowości Wypychy.

WÓJT
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-02-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-02-27