Ogłoszenie z dnia 2013-02-07 - o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Tytuł o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Data wydania 2013-02-07
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Radziłów

o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego, oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radziłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2013r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gminaradzilow1@poczta.onet.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-02-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-02-07