Ogłoszenie z dnia 2013-02-07 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów

Tytuł o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów
Data wydania 2013-02-07
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Radziłów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. tj. z 2012 r. poz. 647). oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 15.02.2013r. do 15.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, przy ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju 3a w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca b.r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz. 14:00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radziłów na adres: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 -213 Radziłów – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia b.r.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gminaradzilow1@poczta.onet.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-02-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-02-07