Ogłoszenie z dnia 2013-01-10 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-01-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 60,5 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0009 Glinki gm. Radziłów stanowiący część działki nr 342 opow. 8974 m2 o uregulowa- nym stanie prawnym w KW Nr 19907 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń banko wych. W skład działki wcho dzą następujące użytki grunto we droga o pow. 60,5 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 72,60 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowa- nia działki
nr 231

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-01-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-01-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-01-29