Ogłoszenie z dnia 2013-01-10 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-01-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 30 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz gm. Radziłów stanowiący część działki oznaczonej numerem 100 o pow. 1816 m2 Stan prawny uregulowany jest w KW 20645, zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki BI o pow. 30 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia zgodnie z miejscowym przyjętym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXV /208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. W sprawie uchwalenia miej scowego planu zagospoda rowania przestrzennego terenów zabudowy miej scowości Słucz, publiko waną w Dzienniku Urzędo wym Województwa Pod laskiego (Nr 200, poz. 2197), pod zabudowę mieszkaniową z towarzy- szeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 36,00 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-01-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-01-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-01-28