Ogłoszenie z dnia 2013-01-10 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-01-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

Grunt komunalny o pow. 1000 m2 stanowiący część działki nr 294
o pow. 16 596 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. Stan prawny gruntu uregulowano
w KW LM1G00019685/6 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń w tym bankowych. Grunt sklasyfikowany następują- co, Ps IV o pow.460m2, Ps V
o pow. 400 m2 R IVb o pow,.100 m2 N o pow. 40 m2 przeznacza się do wydzierżawienia na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 296.

Teren przeznaczony
do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zago- spodarowania przestrzen- nego gminy Radziłów, natomiast zgodnie z decy- zją o warunkach zabudowy Nr GG 7331-75/06/07 z dnia 2 lutego 2007 r., która obejmuje część terenu prze znaczonego do wydzierża- wienia grunt został przezna czony pod zabudowę zagro dową

Wysokość rocznego czyn- szu za dzierżawę gruntu wynosi 77,45 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku
i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj nych za poprzednie półrocze

Okres dzierżawy
3 lata  

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-01-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-01-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-01-29