Ogłoszenie z dnia 2012-10-10 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2012-10-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż gruntu Oznaczonego numerem działki 1490/2 pow. 110 m2,położonegow obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów, opisanego w KW 21 270. W skład w. w. gruntu wchodzą następujące użytki gruntowe - tereny zabudowane BZ o pow. 110 m2. Teren zgodniez miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem usług uciążliwych.

 

Cena wywoławcza gruntu wynosi 3200,00 zł brutto.

 Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 15 listopada 2012r.o godz. 113o i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U, Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 600,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 10 listopada 2012 r.(wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabyciaw pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscui w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Powodem zastosowania formy przetargu ustnego nieograniczonego jest fakt iż działka nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, zatem warunki przetargowe mogą spełnić tylko właściciele gruntów przyległych.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowqska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-10-12

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-10-12