Ogłoszenie z dnia 2012-09-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2012-09-20
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt komunalny położony w Radziłowie stanowiący części działek oznaczonych numerami: 1148/14 o pow. 5 m2, 1148/16 o pow. 0,4 m2 1147 o pow.28,2 m2, część działki nr 1148/15 o pow. 11 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów którego stan prawny gruntów uregulowano w KW LM1G /00019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń w tym bankowych. Grunt oznaczony numerami działek 1148/14, 1148/16 1148/15, sklasyfikowany został BI, natomiast oznaczony numerem działki 1147 sklasyfiko- wany został jako droga. Dzierżawa ma na celu poprawę warunków zagospodarowania działki
nr 1148/13.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów
Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następu jące przeznaczenie:-podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu opieki zdrowotnej;  dopuszczalne - usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej;

uzupełniające- zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 223,00 zł + Vat wg. stawki 23 % Wnoszony on będzie z góry do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Okres dzierżawy 10 lat

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-09-20

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-09-20