Ogłoszenie z dnia 2012-07-30 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2012-07-30
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm),

zawiadamiam,

że w dniu 30 lipca 2012r po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu którego wystąpiło PGE Dystrybucja S.A. Białystok, Rejon Energetyczny Łomża, reprezentowane przez Marzenę Pyrcak, wspólnika firmy MATBUD spółka jawna J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak, ul. Stawiskowska 51, 18-421 Piątnica, działającej na mocy pełnomocnictwa Nr 119/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Ing. 6733.1.2012.JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca budowę kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym ZK; przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej przez teren drogi publicznej - obejmującym część działki położonej w obrębie gruntów wsi Sośnia oznaczonej numerem ewidencyjnym 89.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

W Ó J T                
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-07-31

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-07-31

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-07-31