Ogłoszenie z dnia 2012-07-10 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2012-07-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania


Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej - kablowej linii energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym ZK, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej przez teren drogi publicznej – na części działki położonej w obrębie Sośnia, gm. Radziłów oznaczonej numerem ewidencyjnym 89 gm. Radziłów.


Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji wydano postanowienia:

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego DOP.441-34/3627/2012 z dnia 4 lipca 2012r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WST.II.612.148.2012.RŚ z dnia 10 lipca 2012r.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy             
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-07-10

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-07-10

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-07-10