Ogłoszenie z dnia 2012-07-04 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2012-07-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
Wójt Gminy Radziłów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 10 000 m2, stanowiącego część działki nr 307 o pow. o pow. 20 486 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Karwowo gm. Radziłów, opisanej w KW 19 978. W skład gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia wchodzą następujące użytki gruntowe: RV o pow. 7128 m2, R VI o pow. 2872 m2. Grunt zostanie wydzierżawiony na okres 10 lat i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 126,00 zł, wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 6 sierpnia 2012r. o godz. 11:30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U .Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 50,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 2 sierpnia 2012 r. do godz. 14:00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-07-09

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-07-09

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-07-09