Ogłoszenie z dnia 2012-06-14 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2012-06-14
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm.),


z a w i a d a m i a m,


że w dniu 14 czerwca 2012r., na wniosek MATBUD s. j. J. Zarański. A. Zarańska.M. Pyrcak ul. Stawiskowska 51, 18 – 421 Piątnica, występującej na mocy pełnomocnictwa dalszego Nr 119/202 z dnia 13 lutego 2012r, udzielonego przez Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 13, 15-950 Białystok w osobie Jarosława Dzięgielewskiego, działającego w imieniu i na rzecz Inwestora - PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin na mocy pełnomocnictwa ogólnego z dnia 27 października 2011r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Sośnia gm. Radziłów na terenie obejmującym części działki oznaczonej numerem 89.

Planowana inwestycja polega na budowie elektroenergetycznej kablowej linii nN 0,4 kV ze złączem kablowym zk.

W związku z powyższym w tutejszym Urzędzie w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7 30 do 15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi i wnioski.

Wójt Gminy

mgr inż. Robert Ziemkiewic

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-06-19

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-06-19