Ogłoszenie z dnia 2012-06-08 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2012-06-08
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1148/13 o pow. 579 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów, w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: tereny zabudowane Bi o pow. 579 m2. Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019825/0. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ( Nr 222 poz. 2165 ) nieruchomość uzyskała następujące przeznaczenie:-podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu opieki zdrowotnej; dopuszczalne - usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej; uzupełniające- zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 000,00 zł. słownie: szesnaście tysięcy złotych brutto ( Vat wg. stawki 23%).

Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowić służebność gruntową nieodpłatną dojazdu do zabudowań posadowionych na działce nr 1148/14, na rzecz każdorazowego właściciela i ewentualnych jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem graficznym dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów, oraz nieodpłatną służebność przesyłu w związku z przechodzącymi przez działkę przyłączami energetycznym i telefonicznym na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej SA, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym zgodnie z załącznikiem graficznym. Przebudowa przyłączy odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 11 lipca 2012r. o godz. 11:30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U .Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2000,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 5 lipca 2012 r. do godz. 14:00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2012-06-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2012-06-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2012-06-12