Ogłoszenie z dnia 2012-06-01 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wydania 2012-06-01
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 01.06.2012 r. na wniosek Państwa Krystyny i Zbigniewa Poniatowskich, została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie silosu przejazdowego na kiszonkę o powierzchni użytkowej 280 m2 wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe oraz rozbudowie istniejącego jałownika – dobudowa (72 m2 pow. zabudowy), realizowanego w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 49,0 DJP na części działki nr 218, położonej w obrębie geodezyjnym Glinki, gm. Radziłów.

W myśl § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy przedsięwzięcie zaliczono do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd inwestycja wymagała uzyskania niniejszej decyzji oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dla inwestycji orzeczono brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Organem właściwym dla w/w postępowania i decyzji jest Wójt Gminy Grajewo.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów pok. 3a w godz. 730-1545.

Obwieszczenie niniejsze umieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Radziłów.

W ó j t
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-06-05

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-06-05