Ogłoszenie z dnia 2012-05-28 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2012-05-28
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 10 000 m2 , sklasyfikowanego jako RV o pow. 7128 m, R VI o pow. 2872 m2,stanowiącego część działki nr 307 o pow. o pow. 20 486 m2, położonego w obrębie ewidencyjnym Karwowo gm. Radziłów, opisanego w KW 19 978. Działka zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy .

Roczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 251 zł, wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 2 lipca 2012r. o godz. 11:30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U .Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 50,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 25 czerwca 2012 r. do godz. 14:00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-06-01

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-01

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-06-01