Ogłoszenie z dnia 2012-05-28 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2012-05-28
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 200 m2 , sklasyfikowanego jako BI, stanowiącego część działki nr 62/1 o pow. 520 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Karwowo gm. Radziłów, opisanej w KW 19 931. Działka zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr VII/ 31/03 z 12 czerwca 2003 r. Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 64, poz. 1331 z 30 czerwca 2003 r., teren do wydzierżawienia przeznaczony jest pod zabudowę usługową.

Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 500 ,00 zł,+ Vat (słownie: pięćset złotych + Vat wg. stawki 23 % ) Czynsz wnoszony będzie z góry do 10 – tego każdego miesiąca i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał. Do czasu uzyskania wymaganych zezwoleń na realizację inwestycji Dzierżawca będzie wnosił czynsz w wysokości 100 zł + Vat. Dzierżawca zapewni mieszkańcom Karwowa dostęp do rzeki.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 2 lipca 2012r. o godz. 11:00 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U .Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 25 czerwca 2012 r. do godz. 14:00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-06-01

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-01

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-06-01